Alexander von Humboldt-Foundation:

Aktualności

Ethics ProceedingsJeżeli nie wiesz jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie – słowa poety Antoniego Słonimskiego były mottem życiowym niedawno zmarłego prof. Władysława Bartoszewskiego, który miał być gościem honorowym naszej konferencji. Stąd stały się one również myślą przewodnią międzynarodowego, interdyscyplinarnego spotkania naukowego intelektualistów, które Societas Humboldtiana Polonorum Oddziały w Toruniu i w Krakowie, wspólnie z Polskim Towarzystwem Chemicznym oraz Uniwersytetem Mikołaja zorganizowały w dniach 10 – 13 maja 2015 r. w Toruniu. Patronat honorowy nad tym ważnym wydarzeniem objęli: vice-Marszałek Senatu RP p. Jan Wyrowiński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, p. Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, JE Biskup Toruński ksiądz dr Andrzej Suski, Prezydent m. Torunia p. Michał Zaleski, prezydent Fundacji Alexandra von Humboldta p. prof. Helmut Schwarz, prezes Fundację na Rzecz Nauki Polskiej p. prof. Maciej Żylicz oraz JM Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn.

Fundacja Aleksandra von Humboldta była reprezentowana przez Prof. Helmuta Schwarza, Dr. Gizelę Janetzki oraz Dr. Norę Schneevoigt.

Ceremonia otwarcia konferencji odbyła się w zabytkowej Sali Mieszczańskiej Toruńskiego Ratusza i jednym z jej miłych elementów było wręczenie przez prezydenta Fundacji prof. Helmuta Schwarza Medalu AvH im. Wernera Heisenberga prof. Bogusławowi Buszewskiemu w uznaniu jego zasług dla Fundacji Aleksandra von Humboldta, a w szczególności dla rozwoju idei humboldtowskiej oraz współpracy międzynarodowej humboldtczyków. W ramach pierwszej sesji naukowej zatytułowanej Etyka, dylemat wyborów, postaw i zachowań nasz gość prof. Schwarz wygłosił wykład Kuźnia młodych talentów - przemyślenia Prezydenta Fundacji.

Podjęta przez wybitne osobowości życia publicznego z Polski i zagranicy tematyka nie ograniczyła się tylko do rozważań filozoficznych, ale umożliwiła poszukiwanie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań życia codziennego. Słowem, czy moralność i przyzwoite zachowanie w domu, w pracy, szkole, placówce kultury, szpitalu nie są już w „modzie”, i nie są już na czasie? A może wręcz przeciwnie – tempo naszego życia, ogromny postęp cywilizacji, nowe formy komunikowania się, nowe wyzwania - powodują, że te fundamentalne pytania są dziś bardziej aktualne niż w czasach Sokratesa, Platona, Kopernika, Leonardo, Hegla, Kanta, von Humboldta, Tatarkiewicza czy Kołakowskiego. Zagadnienia te stanowiły tematy wiodące 11 sesji, podczas których wygłoszono 45 wykładów i zaprezentowano 41 komunikatów plakatowych. Integralną częścią programu były dwa panele dyskusyjne. Pierwszy odnosił się do zagadnień niezwykle ważnych i aktualnych „Zaufanie w życiu i polityce” i miał charakter otwartej debaty akademickiej (miejscem obrad był Rynek Staromiejski), podczas której swoje argumenty przedstawili zarówno politycy, naukowcy, jak i „stróże prawa”. Drugi zatytułowany „Postawy etyczne w pracy, nauce, sztuce i biznesie” stał się przedmiotem zażartej dysputy na nurtujące nas kwestie zachowań i relacji w różnych elementach naszego życia publicznego i prywatnego. Wszystkie te zagadnienia odnosiły się do określenia:

  • Co można uznać za postępowanie etyczne? 
  • Kto jest lub może być dla nas autorytetem, mistrzem - człowiekiem renesansu? 
  • Jaka jest misja i rola współczesnego uniwersytetu? 
  • Rzetelność i odpowiedzialność w kontekście dylematów postaw, wyboru i zachowań nie tylko w nauce, ale w medycynie, prawie i wymiarze sprawiedliwości, dziennikarstwie, polityce, kulturze i sztuce czy Kościele. 
  • Rzetelność i odpowiedzialność w edukacji i badaniach naukowych, plagiaty, spółdzielnie publikacyjne, fałszowanie wyników, etc. 

O ważności podjętych tematów świadczy fakt, iż do Torunia przyjechało prawie 200 osób (w tym 55 cudzoziemców) z 17 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej i Środkowej. Z dużą pasją i zaangażowaniem dyskutowali nad tezami, które idealnie wpisywały się w tradycje spotkań Colloquium charitativum, koloqium które w mieście narodzin M. Kopernika organizowane jest od średniowiecza. Organizatorzy zadbali by program nie stanowił granic i barier religijnych, ideologicznych, politycznych i kulturowych, piętnując i krytykując jednocześnie nasze negatywne cechy i postawy a podkreślając walory i osiągnięcia intelektualne i kulturowe odnoszące się do tradycji. Słowem, zarówno doświadczeni intelektualiści i uczeni oraz młodzi adepci nauki, reprezentujący bez mała wszystkie dyscypliny  wiedzy, mogli znaleźć  w programie sympozjum coś co odcisnęło piętno w umyśle i duszy na dłuższy czas. Przyczynił się tez do tego też atrakcyjny program kulturalny, koncert uznanego kwartetu Multicamerata, czy zespołu promującego muzykę krajów słowiańskich Slavic Voices, zorganizowanie wystawy grafiki p. Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej czy  zwiedzanie ekspozycji toruńskiego „Młyna Wiedzy” oraz występ rosyjskiego zespołu tanecznego Ladies na długo zapadną uczestnikom w pamięci.  Bo przede wszystkim  było to spotkanie humboldtczyków.

Tradycyjnie organizatorzy zadbali o swoich następców, organizując Sesję Młodych Naukowców. Do udziału w niej zaproszeni zostali młodzi utalentowani badacze w liczbie 36 (w tym 6 cudzoziemców) rekomendowani przez humboldtczyków. Zgłoszone przez nich prace zostały zaprezentowane w formie dwu ustnych referatów, ściśle wpisujących się w tematykę konferencji oraz w formie posterów. Prezentacje posterowe podzielono na trzy grupy: nauki ścisłe i techniczne (21 posterów), nauki o zdrowiu (9 prac) i nauki humanistyczne (11 posterów). Komisja konkursowa przyznała 4 nagrody: 

  • w zakresie nauk humanistycznych: mgr Ewa Kabza (UMK Toruń), 
  • w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych: Lena Ustavytska Ukraińska Akademia Nauk w Kijowie) oraz Olena Tynkevich (Uniwersytet w Czerniowcach), 
  • w zakresie nauk o życiu: mgr Jolanta Weresa (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),

ponadto wyróżnione zostały cztery inne prace. Wyróżnienia te otrzymali: B. Stopel (UŚ, Sosnowiec), A. Brudzisz (UJ, Kraków), P.J. Barwa (PAN, Kraków), Sz. Bocian (UMK, Toruń).

Sponsorem nagród był Zarząd Główny SHP, a wyróżnień, Zarząd Główny PTChem.

Materiały konferencji wydane zostały drukiem w formie publikacji pt. B. Buszewski & M. Jaskuła,  Ethics in Science & Life. Conference Proceedings, pp.272, ISBN: 978-83-942248-0-6.

Organizatorzy konferencji pragną podziękować Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Alexandra von Humboldta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu, Marszałkowi woj. Kujawsko-Pomorskiego, Prezydentowi m. Torunia oraz firmom: Shim-Pol, Perlan Technologis, Leco, VWR, BASF, Witko, Henkel & Co.–Vinpol Polska Sp. z o.o., Aga Analytical, Polygen, Merck- Millipor  za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji tej konferencji. Pani Annie Galica z Poznania serdecznie dziękujemy za trud przygotowania pamiątkowego albumu fotograficznego rozesłanego wszystkim uczestnikom Kollegu.

 

Bogusław Buszewski

Marian Jaskuła

Organizatorzy Kollegu

 

skan okladki

DSC 0647

 

DSC 0654

DSC 0740

DSC 1101wp

PICT8542

PICT8736

 

Joomla Templates by Joomla51.com