Aktualności

Komunikat z posiedzenia ZG SHP odbytego on-line 14 maja 2022 r.


Jesienią 2022 roku upływa trzyletnia kadencja obecnych władz SHP i zgodnie ze Statutem winny odbyć się wybory. Zawsze łączyliśmy to z organizowanym kongresem, aby zapewnić możliwie najszerszy udział członków stowarzyszenia w Walnym Zebraniu. Niestety pandemia Covid i związane z nią ograniczenia, a ostatnio także napaść Rosji na Ukrainę praktycznie odsuwają możliwość organizacji kongresu co najmniej o kilka miesięcy. Mamy nadzieję, że kolejny kongres uda nam się zorganizować późną wiosną 2023 r.
Zgodnie z art. 10 ust. 1f Prawa o stowarzyszeniach kadencja władz stowarzyszenia, która kończy się w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Obecnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Daje to podstawę do dalszego działania aktualnego Zarządu i pozostałych władz SHP.
Jednocześnie Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Walne Zebranie Wyborcze odbyło się w najkrótszym możliwym terminie po ustaniu wspomnianych ograniczeń, zgodnie z tradycją podczas kolejnego kongresu.
Ponadto doświadczenia związane z pandemią skłaniają nas także do podjęcia prac nad przygotowaniem nowego Statutu, który powinien m.in. uprościć sposób wybierania władz SHP. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich Członków do zgłaszania sugestii oraz propozycji konkretnych rozwiązań, które widzieliby w nowym Statucie.
SHP