Aktualności

Patronat SHP i wsparcie dla młodych naukowców


Zasady przejmowania patronatu SHP nad konferencjami naukowymi oraz dofinansowania udziału młodych naukowców w konferencjach naukowych ze środków SHP
A.    Patronat SHP:
1. Societas Humboldtiana Polonorum może na wniosek organizatorów objąć patronatem konferencję  naukową w dowolnej dziedzinie nauki.
2. Wyłączone z patronatu SHP są imprezy o charakterze politycznym, religijnym, propagandowym, rozrywkowym oraz handlowo-komercyjnym.
3. Decyzję o objęciu patronatem podejmuje Prezydium Zarządu Głównego SHP.
SHP