Aktualności

Spotkanie noworoczne SHP w Krakowie


11 stycznia 2017 r w Klubie Profesora przy AGH odbyło się noworoczne spotkanie członków Oddziału Krakowskiego Societas Humboldtiana Polonorum. Na spotkanie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Krakowsko-Katowickiego SHP został zaproszony Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Michael Gross.
Przybyli zaproszeni goście zostali powitani przez przewodniczącego Oddziału Profesora Henryka Figla, później głos zabrał Profesor Jerzy Lis, prorektor AGH ds. Współpracy. W dalszej części wystąpił Konsul dr Michael Gross, który podkreślił znaczenie, jakie przykłada Rząd RFN do rozwoju nauki i podkreślił rolę Fundacji Aleksandra von Humboldta, której sam był stypendystą.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiej informacji o historii i działalności SHP oraz planach pracy Oddziału, a w szczególności o organizacji konferencji „Granice Poznania”.
SHP