SHP dla młodych naukowców

Dofinansowanie uczestnictwa młodych naukowców w konferencjach naukowych

 1. Uczestnictwo młodych naukowców w konferencjach naukowych może być dofinansowane ze środków SHP w ramach programu „Humboldtyści dla młodych naukowców”.
 2. SHP może udzielić dofinansowania, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
  • konferencja odbywa się w Polsce,
  • młody naukowiec, dla którego wnioskowane jest dofinansowanie, nie ukończył 35 roku życia,
  • młody naukowiec, dla którego wnioskowane jest dofinansowanie, musi być autorem bądź współautorem referatu, komunikatu lub posteru zakwalifikowanego do wygłoszenia w programie konferencji lub przyjętego do publikacji,
  • opiekunem naukowym młodego naukowca musi być członek Societas Humboldtiana Polonorum,
  • podczas wystąpienia ustnego, prezentacji posteru, a także w publikacji pokonferencyjnej należy wyraźnie zaznaczyć fakt dofinansowania przez SHP.
 3. Dofinansowanie może obejmować następujące wydatki: opłaty konferencyjne, koszty przejazdu oraz zakwaterowania. SHP refunduje poniesione koszty na podstawie: faktury VAT wystawionej na SHP (w przypadku opłaty konferencyjnej i zakwaterowania) oraz biletów (w przypadku kosztów przejazdu). Możliwe jest uiszczenie przez SHP opłaty konferencyjnej tytułem udziału młodego naukowca bezpośrednio na konto organizatora konferencji.
 4. Wniosek o dofinansowanie udziału młodego naukowca w konferencji składa członek SHP do właściwego miejscowo Oddziału, przesyłając go elektronicznie na adres mailowy Oddziału. Wniosek obejmuje: 
  • formularz zgłoszeniowy wypełniony przez młodego naukowca (do pobrania tutaj)
  • opinię członka SHP,
  • program konferencji,
  • potwierdzenie przyjęcia referatu, komunikatu lub posteru.
 5. Oddziały opiniują złożone wnioski na formularzu zgłoszeniowym i przesyłają je na adres mailowy Sekretarza Generalnego SHP.
 6. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydium Zarządu Głównego SHP (w pełnym składzie). Terminy rozpatrywania wniosków: 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia. Maksymalny koszt dofinansowania jednego wniosku nie może przekroczyć 1.000 złotych. Przewidywany roczny koszt dofinansowania udziału młodych badaczy w konferencjach naukowych nie powinien przekroczyć kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Środki niewykorzystane w danej edycji mogą być wydatkowane w następnej edycji.