Członkostwo w SHP

Członkiem zwyczajnym Societas Humboldtiana Polonorum może być obywatel polski lub osoba polskiego pochodzenia, a także były obywatel polski oraz cudzoziemiec posiadający w Polsce stałe miejsce zamieszkania, będący w przeszłości albo aktualnie stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia i pragnący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji.

W celu wstąpienia do SHP, skan wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej (do pobrania tutaj) należy przesłać na adres mailowy Sekretarza Generalnego: sg@humboldt.org.pl, zaś oryginał pocztą na adres wskazany przez Sekretarza Generalnego.

Status członka lub członkini SHP uzyskuje się na mocy uchwały Zarządu Głównego SHP. Po jej podjęciu, nowy członek lub członkini SHP otrzymuje link do automatycznej rejestracji w bazie danych SHP oraz numer członkowski.