Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Societas Humboldtiana Polonorum. Towarzystwo Naukowe jest stowarzyszeniem, określanym dalej także jako „Stowarzyszenie", zwanym także „SHP".

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym dla wspierania polskiej nauki i rozwoju kadr naukowych oraz dla rozwijania więzi między stypendystami Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, zwanej dalej „Fundacją", oraz więzi stypendystów Fundacji z Fundacją.

§ 3.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.
3. Siedzibą Biura Zarządu Głównego jest miejsce ustalane przez aktualnego prezesa Stowarzyszenia.

§ 4.

Stowarzyszenie może działać także na terenie innych państw.

§ 5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6.

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji realizujących podobne cele.

Rozdział II. Cel Stowarzyszenia i sposoby jego realizacji

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju polskiej nauki i kształcenia polskich kadr naukowych w kraju i za granicą, we współdziałaniu z organizacjami realizującymi podobne cele, a zwłaszcza z Fundacją Aleksandra von Humboldta.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zwłaszcza przez:
1) organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, zwłaszcza konferencji o charakterze interdyscyplinarnym;
2) inicjowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany stypendialnej;
3) uczestniczenie w wymianie literatury naukowej;
4) poszukiwanie form zaopatrywania uczonych w nowoczesną aparaturę badawczą i dydaktyczną;
5) działalność oświatową, kulturalną, naukową oraz informacyjną i wydawniczą, propagującą zwłaszcza programy stypendialne Fundacji im. Aleksandra von Humboldta;
6) inspirowanie i wspieranie naukowych, kulturalnych oraz koleżeńskich więzi między stypendystami Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, m.in. poprzez publikowanie almanachów i list stypendystów Fundacji;
7) podejmowanie innych działań, także we współdziałaniu z Fundacją im. Aleksandra von Humboldta, narodowymi stowarzyszeniami stypendystów Fundacji oraz innymi organizacjami.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, a także instytucje i organizacje nieposiadające osobowości prawnej.

§ 10.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub osoba polskiego pochodzenia, a także były obywatel polski oraz cudzoziemiec posiadający w Polsce stałe miejsce zamieszkania, będący w przeszłości albo aktualnie stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, akceptujący cele Stowarzyszenia i pragnący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, instytucja lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, uznająca cele Stowarzyszenia oraz deklarująca organizacyjne lub finansowe wspieranie Towarzystwa.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Status członka zwyczajnego lub wspierającego uzyskuje się po złożeniu deklaracji członkowskiej, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
2. W uchwale o przyjęciu w poczet członków Zarząd Główny przypisuje członka do określonego oddziału Stowarzyszenia, uwzględniając w tym względzie wniosek członka albo jego miejsce zamieszkania lub zatrudnienia. Członek Stowarzyszenia może być przypisany tylko do jednego z oddziałów Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia posiadający stałe miejsce zamieszkania za granicą są przypisywani do Oddziału Poznańskiego, chyba że deklarują przypisanie do innego określonego oddziału Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego lub grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi Stowarzyszenia niebędący członkami zwyczajnymi są przypisywani do Oddziału Poznańskiego.

§ 13.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz we wszelkich innych formach działalności Stowarzyszenia;
3) korzystać z dorobku oraz porad i pomocy w sprawach przewidzianych w statucie i w programach działalności Stowarzyszenia;
4) posługiwać się przedmiotami symbolizującymi przynależność do Stowarzyszenia;
5) otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia;
6) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i propagować jego cele, przyczyniać się do powiększania jego dorobku oraz udzielać porad i pomocy osobom zainteresowany w sprawach objętych statutem i programami działania Stowarzyszenia;
2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniać się do podnoszenia jego znaczenia;
4) płacić regularnie składki członkowskie.

§ 14.

1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Może uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swego przedstawiciela, któremu przysługuje głos doradczy.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany terminowo wywiązywać się ze spełniania zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Może uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
3. Członek zwyczajny, któremu nadano godność członka honorowego, zachowuje czynne i bierne prawo wyborcze, a także uprawnienie określone w § 23 pkt. 1.

§ 16.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek skreślenia z rejestru członków z powodu:
1) likwidacji Stowarzyszenia;
2) pisemnie zgłoszonego wystąpienia z Stowarzyszenia;
3) śmierci członka zwyczajnego;
4) likwidacji osoby prawnej, instytucji bądź organizacji będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia;
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia może wykluczyć z Stowarzyszenia członka, który dopuścił się rażącego naruszenia statutu Stowarzyszenia.
3. Zarząd Główny Stowarzyszenia wyklucza ze Stowarzyszenia członka pozbawionego praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
4. Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia z rejestru członków Stowarzyszenia może być skreślony członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia, który przez okres dłuższy niż 24 miesiące zalega z zapłatą składki członkowskiej lub zadeklarowanej należności.
5. Skreślenie członka Stowarzyszenia z rejestru jego członków wskutek ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z powodów określonych w ust. 1 i 4 jest stwierdzane uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 17.

Od uchwał Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub skreślenia z rejestru członków przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 18.

Korespondencja między władzami Stowarzyszenia i członkami może być realizowana zarówno w formie tradycyjnej, jak i w formie elektronicznej.

Rozdział IV. Wyróżnienia honorowe

§ 19.

1. Uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Głównego lub grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, osoba fizyczna może otrzymać godność członka honorowego Stowarzyszenia.
2. Uchwałą Zarządu Głównego podejmowaną z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, osoba fizyczna, osoba prawna oraz instytucja może zostać wyróżniona Medalem Societas Humboldtiana Polonorum.
3. Zarząd Główny Stowarzyszenia prowadzi ewidencję i dokumentację przyznanych wyróżnień.

Rozdział V. Władze naczelne Stowarzyszenia

§ 20.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Główny oraz jego Prezydium;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.

§ 21.

1. Kadencja władz Stowarzyszenia wskazanych w § 20 w pkt. 2-4 trwa trzy lata, z uwzględnieniem § 25 ust. 1.
2. Władze Stowarzyszenia wskazane w § 20 w pkt. 2-4 są wybierane w głosowaniu tajnym i działają do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
3. Jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków w głosowaniu jawnym. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków w tzw. drugim terminie Zebrania, tj. po co najmniej półgodzinnym odroczeniu Zebrania, są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. Na wniosek osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu głosowanie przebiega w trybie głosowania tajnego.
4. W razie zmniejszenia się liczby stałych członków Zarządu Głównego względnie składu Głównej Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, uzupełnienie składu tych władz następuje w trybie kooptacji spośród osób, które na Walnym Zebraniu Członków otrzymały kolejno największe liczby głosów. W razie przekroczenia połowy składu władz przez osoby dokooptowane, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zwołane w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się przed upływem 3 miesięcy od daty przekroczenia połowy składu władz przez osoby dokooptowane.
5. W razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu Głównego lub Sekretarza Generalnego, zaistniałego przed upływem połowy kadencji, wybór na te funkcje jest dokonywany przez Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków, odbywające się w tym celu przed upływem 3 miesięcy od daty zaistnienia wakatu. Wyboru określonych osób na te funkcje po upływie połowy kadencji dokonują członkowie Zarządu Głównego ze swego grona.

Rozdział VI. Walne Zebranie Członków

§ 22.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków:
1) ustala główne kierunki działalności Stowarzyszenia;
2) uchwala statut oraz jego zmiany;
3) uchwala likwidację Stowarzyszenia i sposób jej przeprowadzenia oraz przeznaczenie majątku likwidowanego Stowarzyszenia;
4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi absolutorium;
6) wybiera i odwołuje Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego, pozostałych stałych członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński;
7) nadaje godność honorowego członka Stowarzyszenia;
8) rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
9) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia oraz odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
10) podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach włączonych do porządku obrad Zebrania.

§ 23.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 24.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

§ 25.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Główny, winno odbyć się przed upływem 3 miesięcy od końca kadencji naczelnych władz Stowarzyszenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków Stowarzyszenia z co najmniej czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Za skuteczne zawiadomienie członków uznaje się także wysłanie zawiadomień pocztą elektroniczną na indywidualne adresy członków.
3. Nie później niż dwa miesiące przed terminem Zebrania członek Stowarzyszenia może skierować do Zarządu Głównego wniosek o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad Walnego Zebrania. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu wniosku Zarząd Główny z uzasadnieniem swej decyzji zawiadamia członka nie później niż miesiąc przed terminem Zebrania.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 1/3 oddziałów Stowarzyszenia lub 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków Stowarzyszenia z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 27.

1. Zarówno Zwyczajne, jak i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane również jako Zebranie Przedstawicieli Członków wybieranych w Oddziałach Stowarzyszenia w proporcji, w której jeden przedstawiciel reprezentuje każdą rozpoczętą grupę dziesięciu członków Stowarzyszenia przypisanych do danego Oddziału.
2. Bez względu na przypisanie do Oddziału Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia posiadający stałe miejsce zamieszkania za granicą wybierają swych przedstawicieli ze swego grona.

§ 28.

W razie zaniechania przez Zarząd Główny obowiązku zwołania Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 29.

1. Wyboru Prezesa Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego oraz pozostałych stałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje się we wskazanej kolejności w głosowaniu tajnym.
2. Kandydatów na funkcje i do władz wskazanych w pkt. 1 może zgłosić każdy uprawniony do uczestniczenia w głosowaniu, z wyłączeniem kandydata na Sekretarza Generalnego, którego zgłasza Prezes Zarządu Głównego.
3. Głosowanie winno być poprzedzone uzyskaniem zgody kandydata na kandydowanie.

Rozdział VII. Zarząd Główny i Prezydium Zarządu Głównego

§ 30.

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) wytyczanie na podstawie uchwał Walnego Zebrania Członków szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalanie okresowych programów działalności Stowarzyszenia;
3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych za okres kadencji, składanych przez Zarząd Walnemu Zebraniu Członków;
4) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia;
5) tworzenie oraz likwidacja oddziałów Stowarzyszenia;
6) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia;
7) ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich;
8) wnioskowanie o nadanie godności honorowego członka Stowarzyszenia;
9) nadawanie wyróżnienia „Medal Societas Humboldtiana Polonorum";
10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz desygnowanie przedstawicieli do współpracy z tymi organizacjami;
11) zawieszanie uchwał władz Oddziałów w razie ich sprzeczności z prawem, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami naczelnych władz Stowarzyszenia;
12) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym między innymi podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
13) zwoływania Walnego Zebrania Członków;
14) wybór Wiceprezesów Zarządu Głównego oraz Skarbnika;
15) powoływanie Rzecznika Sądu Koleżeńskiego.

§ 31.

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia tworzą: Prezes, 2 Wiceprezesi, Sekretarz Generalny, Skarbnik oraz 4 członków- jako stali członkowie Zarządu Głównego. W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto Prezesi Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia bądź upoważnieni przez nich przedstawiciele Zarządów Oddziałów.
2. Działalnością Zarządu Głównego kieruje jego Prezes, a w razie jego nieobecności lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprezesów. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.
3. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego prowadzi dokumentację działalności Stowarzyszenia.
4. Skarbnik Zarządu Głównego prowadzi dokumentację finansowej działalności Stowarzyszenia i czuwa nad racjonalnym gospodarowaniem jego majątkiem oraz przygotowuje projekty budżetu i sprawozdań finansowych, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt. 3.

§ 32.

1. Między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny i Skarbnik.
2. Prezydium Zarządu Głównego może podejmować uchwały we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu Głównego, chyba że Zarząd Główny postanowi inaczej.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące. Posiedzenia Prezydium mogą odbywać się w formach bez osobistego, bezpośredniego udziału członków Prezydium w posiedzeniu, z wykorzystaniem telefonicznych i elektronicznych technik komunikowania się.

Rozdział VIII. Główna Komisja Rewizyjna

§ 33.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, a w szczególności rocznych sprawozdań finansowych;
2) składanie sprawozdań z działalności Komisji Walnemu Zebraniu Członków;
3) wnioskowanie o przyjęcie sprawozdań Zarządu Głównego oraz o udzielenie przez Walne Zebranie Członków absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
4) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi Głównemu uwag i zaleceń pokontrolnych.

§ 34.

1. Główną Komisję Rewizyjną tworzy pięciu członków. Komisją kieruje Przewodniczący wybrany przez członków Komisji. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w razie potrzeby.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia.

Rozdział IX. Sąd Koleżeński

§ 35.

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw o naruszenie przez członków Stowarzyszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia oraz o nieetyczne zachowania członków Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński tworzy pięciu członków. Pracą Sądu Koleżeńskiego kieruje Przewodniczący wybrany przez członków Sądu.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim z własnej inicjatywy lub na wniosek innych władz Stowarzyszenia lub grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia wszczyna Rzecznik Sądu Koleżeńskiego powoływany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
4. Zasady działalności Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 36.

1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat;
4) wykluczenie z Stowarzyszenia.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział X. Oddziały Stowarzyszenia

§ 37.

1. Oddziały Stowarzyszenia tworzy i likwiduje uchwałą Zarząd Główny, ustalając teren działania Oddziału.
2. Oddział powinien liczyć co najmniej 15 członków zwyczajnych.
3. Oddziały realizują statutowy cel oraz program Stowarzyszenia na terenie swej działalności.
4. W przypadku trwałego ustania działalności Oddziału Zarząd Główny może podjąć stosowne działania, powołując pełnomocnika z zadaniem zwołania Zebrania Członków Oddziału oraz wyboru nowych władz Oddziału.

§ 38.

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa trzy lata.
3. W zakresie wyboru władz Oddziału oraz zasad ich działalności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące naczelnych władz Stowarzyszenia, z wyłączeniem § 27 ust. 2, przy czym- w razie braku innego wniosku– wybór władz oddziału może być przeprowadzony w głosowaniu jawnym.

§ 39.

Zebranie Członków Oddziału:
1) wybiera Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału;
2) podejmuje na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
3) podejmuje uchwały w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału oraz członków Oddziału.

§ 40.

1. Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu osób, w tym: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. W razie potrzeby mogą zostać utworzone inne funkcje. Uchwałę o liczebności Zarządu Oddziału podejmuje Zebranie Członków Oddziału.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) realizowanie na terenie Oddziału zadań Stowarzyszenia;
2) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Oddziału składanych Zebraniu Członków Oddziału oraz Zarządowi Głównemu;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz terenowych na obszarze działania Oddziału;
4) dysponowanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Oddziału;
5) wybór Prezesa Zarządu Oddziału.

§ 41.

1. Oddział prowadzi swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez Zarząd Główny. O planowanym przeznaczeniu i sposobie wydatkowania tych środków powiadamia się Zarząd Główny Stowarzyszenia.
2. Środki finansowe Oddziału są tworzone ze środków uzyskanych z działalności prowadzonej przez Oddział (70%), ze składek członkowskich członków Oddziału (70%) oraz z dotacji celowej Zarządu Głównego.
3. Działalność finansowa Oddziału jest księgowana na oddzielnym koncie w Zarządzie Głównym. Za zgodą Zarządu Głównego Oddział może prowadzić samodzielną gospodarkę finansową oraz księgowość w myśl zasad określonych przepisami prawa.

§ 42.

1. Komisję Rewizyjną Oddziału tworzą 3 osoby: Przewodniczący oraz 2 członków.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału:
1) kontroluje co najmniej raz w kadencji całokształt działalności Oddziału, a w szczególności gospodarkę finansową i opłacanie składek;
2) przedstawia Zarządowi Oddziału wnioski w sprawie działalności Oddziału;
3) w razie uchybień stwierdzonych w zakresie prowadzenia przez Oddział gospodarki finansowej informuje o tym Główną Komisję Rewizyjną;
4) składa sprawozdanie Zebraniu Członków Oddziału wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 43.

W Oddziałach, w których liczba członków nie przekracza 50 osób, lub które nie prowadzą samodzielnej działalności finansowej i związanej z tym księgowości, można odstąpić od powołania Komisji Rewizyjnej Oddziału. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zebranie Członków Oddziału, które w przypadku odstąpienia od powołania Komisji Rewizyjnej Oddziału przejmuje jej funkcje.

Rozdział XI. Majątek Stowarzyszenia

§ 44.

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) składki członków oraz świadczenia członków wspierających;
2) darowizny, spadki i zapisy;
3) dochodów z działalności gospodarczej, przeznaczone na realizację celów statutowych;
4) dochody z majątku Stowarzyszenia;
5) odsetki i dochody z kapitału;
6) subwencje państwowe i społeczne oraz zbiórki i inne formy ofiarności publicznej;
7) dochody z własnej działalności, a w szczególności nadwyżki finansowe pozostałe po konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 45.

1. Środkami majątkowymi Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Główny, a środkami majątkowymi Oddziału - Zarząd Oddziału, w ramach zaakceptowanego przez Zarząd Główny budżetu lub przyznanego limitu.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwu członków Zarządu, przy czym jednym z nich musi być Prezes Zarządu, Wiceprezes lub Skarbnik.

Rozdział XII. Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 46.

1. Zmiana statutu lub likwidacja Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków względnie uchwały Walnego Zebrania Przedstawicieli Członków podjętej większością 2/3 przedstawicieli uczestniczących w Walnym Zebraniu Przedstawicieli Członków.

2. W razie uczestniczenia w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków liczby członków Stowarzyszenia mniejszej od 50% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, a w przypadku Walnego Zebrania Przedstawicieli Członków liczby przedstawicieli mniejszej od 25%, wybranych przedstawicieli, uchwała o zmianie statutu lub likwidacji Stowarzyszenia wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od daty jej wysłania wszystkim członkom zwyczajnym.

§ 47.

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

Niniejszy statut przyjęty został przez Walne Zebranie Członków SHP odbyte w dniu 23.06.2007 r. w Warszawie na podstawie uchwały nr WZC/16/2007.

Tekst zaakceptowany przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 27.03.2008 (sygnatura sprawy PO.VIII NS-REJ.KRS/001269/08/832) i wpisany do KRS pod nr: 0000094741.