Kongresy

XII Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum - Pandemic and its Impacts

XII Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum odbył się w dniach 30 czerwca do 2 lipca 2023 r. w Łodzi, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie objęli honorowym patronatem rektorzy: Uniwersytetu Łódzkiego- prof. Elżbieta Żądzińska i Politechniki Łódzkiej -prof. Krzysztof Jóźwik, dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN -prof. Jarosław Dziadek, prezydent m. Łodzi -Hanna Zdanowska i wojewoda łódzki -Karol Młynarczyk. W kongresie, który przebiegał pod hasłem „Pandemic and its Impacts”, wzięło udział blisko 150 osób, w tym przedstawiciele dyscyplin medycznych, biolodzy, fizycy, chemicy, humaniści, prawnicy i ekonomiści. Oprócz Polaków, uczestnikami byli także humboldtczycy z Bułgarii, Danii, Irlandii, Jordanii, Rumunii, Serbii, Tunezji, Ukrainy, Wlk. Brytanii. Wśród gości natomiast przedstawiciele Fundacji Aleksandra von Humboldta: dr Enno Aufderheide, sekretarz generalny oraz dr Rebecca Grossmann, dyrektor ds. programów europejskich, a także młodzi naukowcy, którym w sesji poprzedzającej otwarcie kongresu dr Grossmann i dr hab. Saryusz-Wolska zaprezentowały programy badawcze postdoc Fundacji Alexandra von Humboldta oraz zasady ubiegania się o stypendium. Na program obrad złożyły się specjalistyczne wykłady (L1-L10) i prezentacje (O1- O25) oraz wystąpienia młodych badaczy, którzy po sesji krótkich „flash” (5min) wystąpień plenarnych, omawiali szczegóły swoich prac badawczych w sesji posterowej (P1-P37). Wśród omawianych zagadnień (vide Abstract Book) znalazły się: historia pandemii, problemy zdrowotne – ostre i odległe skutki zakażenia COVID, zarządzanie opieką zdrowotną, behawioralne, emocjonalne i psychologiczne skutki pandemii, praca i nauka zdalna, ekonomiczne aspekty pandemii, badania i rozwój, produkcja i dystrybucja szczepionek, wkład nauki w walkę z pandemią, rola środków masowego przekazu w zarządzaniu pandemią i w profilaktyce chorób wirusowych, a także metody profilaktyki nieswoistej i swoistej (szczepionki) wdrożone w czasie obecnej pandemii. Zaproszeni specjaliści wysokiej klasy w określonych dziedzinach nauki, profesorowie: Klaus Cichutek (L1) (Paul Ehrlich Insitute, Niemcy), Madeleine Ennis (L10) (University of Belfast, Wielka Brytania), Monika Płatek (L4) (Uniwersytet Warszawski), Krzysztof Pyrć (L2) (Uniwersytet Jagielloński), Franciszek Rakowski (L6) (Uniwersytet Warszawski), Florian Steger (L3) (University of Ulm, Niemcy), Carmen Scheibenbogen (L7) (Charité – Universitätsmedizin Berlin, Niemcy), Michael Sadre Chirazi Stark (L8) (Stark Institute, Niemcy) oraz Holger Stark (L9) (HeinrichHeine-Universität Düsseldorf, Niemcy), przedstawili w swoich wykładach aktualny stan wiedzy na temat wpływu i skutków pandemii związanych z SARS-Cov-2. Kongres zakończył się w niedzielę 02 lipca podsumowującym, wieczornym spotkaniem w Pałacu Biedermanna, podczas którego uczestnicy mieli m.in. okazję, wysłuchać mini-recitalu w wykonaniu solisty Opery Narodowej Grzegorza Szostaka (bas) przy akompaniamencie Danuty Antoszewskiej (pianistka), poznać laureatów 2 konkursu na najlepsze wystąpienie Młodych Badaczy oraz wyniki wyboru nowych władz SHP. I tak, laureatem 1-wszej Nagrody został dr Jakub Orłowski (University College Dublin), 2-giej -mgr Maciej Chyb (Uniwersytet Łódzki), 3-ciej -mgr inż. Michał Różanski (Instytut Biologii Medycznej PAN). Z wynikami wyborów zapoznał zebranych prof. Andrzej Szwarc, który przewodniczył Walnemu Zgromadzeniu SHP, w sobotę 01 lipca 2023. Nowym prezesem Societas Humboldtiana Polonorum został dr hab. Sławomir Steinborn (Oddział Gdański), wiceprezesami: prof. Ewa Stachowska (Oddziału Poznański) oraz prof. Mirosław Miller (Oddział Wrocławski). W skład nowego Zarządu Głównego SHP weszli ponadto: dr Ewa Wojno-Owczarska (Oddział Warszawski) – sekretarz generalny, dr hab. Marta Gmurek (Oddział Łódzki) – skarbnik, dr hab. Oskar Baksalary (Oddział Poznański), prof. Halina Gabryś (Oddział Krakowsko-Katowicki), dr hab. Aldona Sopata (Oddział Poznański) oraz dr Ewa Wierzbicka (Oddział Warszawski). Organizatorzy Kongresu, profesorowie: Wiesława Agnieszka Fogel (przewodniczący Oddziału Łódzkiego), Henryka Długońska, Marta Gmurek, Stanisław Goldstein, Andrzej Maciej Kaniowski, Wojciech Kryszewski, Stanisław Ledakowicz, Aldona Pobojewska oraz członkowie ZG SHP są wdzięczni sponsorom- Fundacji im Aleksandra von Humboldta, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dziękują także Ambasadzie Niemiec w Warszawie, Władzom Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Medycznej PAN i Politechniki Łódzkiej oraz Władzom miasta Łodzi.

 

The 12th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum The 12th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum took place from June 30 to July 2, 2023, at the Faculty of Law and Administration of the University of Lodz in Lodz. The event was held under the patronage of the rectors of the University of Lodz - Prof. Elżbieta Żądzińska and the Technical University of Lodz - Prof. Krzysztof Jóźwik, the director of the Institute of Medical Biology of the Polish Academy of Sciences - Prof. Jarosław Dziadek, the mayor of the city of Lodz -Hanna Zdanowska, and the governor of Lodz -Karol Młynarczyk. The congress's theme was "Pandemic and its Impacts," and it was attended by around 150 people, including representatives from medical disciplines, biologists, physicists, chemists, humanists, lawyers, and economists. In addition to the Polish, participants included humboldtians from Bulgaria, Denmark, Ireland, Jordan, Romania, Serbia, Tunisia, Ukraine, the UK. Among the guests were representatives of the Alexander von Humboldt Foundation: Dr. Enno Aufderheide, Secretary General, and Dr. Rebecca Grossmann, Director of European Programs, as well as young scholars, to whom, in the session preceding the opening of the congress, Dr. Grossmann and Dr. Saryusz-Wolska presented the Alexander von Humboldt Foundation's postdoc research programs and the rules for applying for scholarships. The agenda consisted of specialized lectures (L1-L10) and presentations (O1-O25), as well as speeches by young researchers who, after a session of short "flash" (5min) plenary speeches, discussed details of their research work in the poster session (P1-P37). Among the topics discussed (vide Abstract Book) were: History of the pandemic, health problems - acute and distant effects of COVID infection, health care management, behavioral, emotional and psychological effects of the pandemic, working and learning remotely, economic aspects of the pandemic, research and development, production and distribution of vaccines, contribution of science to the fight against the pandemic, the role of mass media in pandemic management and prevention of viral diseases, as well as nonspecific and specific prevention methods (vaccines) implemented during the current pandemic. Invited high-level specialists in specific scientific fields, professors: Klaus Cichutek (L1) (Paul Ehrlich Insitute, Germany), Madeleine Ennis (L10) (University of Belfast, UK), Monika Płatek (L4) (University of Warsaw), Krzysztof Pyrć (L2) (Jagiellonian University), Franciszek Rakowski (L6) (University of Warsaw), Florian Steger (L3) (University of Ulm, Germany), Carmen Scheibenbogen (L7) (Charité - Universitätsmedizin Berlin, Germany), Michael Sadre Chirazi Stark (L8) (Stark Institute, Germany) and Holger Stark (L9) (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Germany) presented in their lectures the current state of knowledge on the impact and consequences of the SARS-Cov-2-related pandemic. The congress ended on Sunday, July 02, with a concluding evening meeting at the Biedermann Palace, during which participants had the opportunity, among other things, to listen to a mini-recital performed by National Opera soloist Grzegorz Szostak (bass) accompanied by Danuta Antoszewska (pianist), to learn about the winners of the competition for the best speech by Young Researchers and the results of the election of new SHP authorities. 4 Thus, the winner of the 1st Prize was Dr. Jakub Orlowski (University College Dublin), the 2nd Prize was awarded to Maciej Chyb, M.Sc. (University of Lodz), and the 3rd Prize was awarded to Michal Rozanski, M.Sc. (Institute of Medical Biology, Polish Academy of Sciences). Prof. Andrzej Szwarc, who presided over the SHP General Assembly, on Saturday, July 01, 2023, acquainted the attendees with the results of the election. The new president of Societas Humboldtiana Polonorum was Dr. Slawomir Steinborn (Gdansk Branch), the vice-presidents were Prof. Ewa Stachowska (Poznan Branch) and Prof. Miroslaw Miller (Wroclaw Branch). In addition, the new SHP Main Board included: Dr. Ewa Wojno-Owczarska (Warsaw Branch) - Secretary General, Dr. Marta Gmurek (Lodz Branch) - Treasurer, Dr. Oskar Baksalary (Poznan Branch), Prof. Halina Gabryś (Krakow-Katowicki Branch), Dr. Aldona Sopata (Poznan Branch) and Dr. Ewa Wierzbicka (Warsaw Branch). The organizers of the Congress, Professors Wieslawa Agnieszka Fogel (chair of the Lodz Branch), Henryka Dlugonska, Marta Gmurek, Stanislaw Goldstein, Andrzej Maciej Kaniowski, Wojciech Kryszewski, Stanislaw Ledakowicz, Aldona Pobojewska and members of the SHP ZG are grateful to the sponsors - the Alexander von Humboldt Foundation, the Foundation for Polish-German Cooperation, the Foundation for Polish Science. They also thank the German Embassy in Warsaw, the authorities of the University of Lodz, the Institute of Medical Biology of the Polish Academy of Sciences and the Technical University of Lodz, as well as the authorities of the city of Lodz.

Książka abstraktów

SHP

Science in the age of globalization – Nauka w dobie globalizacji – Wissenschaft im Zeitalter der Globalisierung

pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera

Szczecin, 12-15.09.2019

Ideą Kongresu jest przeprowadzenie dyskusji wybitnych naukowców z Niemiec i Polski, w tym także Noblistów, na temat najnowszych osiągnięć nauki i jej roli w kreowaniu przyszłości w dobie globalizacji.

Tematyka Kongresu jest kontynuacją tematów wcześniejszych Kongresów i Konferencji SHP:

  • „Limits of Knowledge – Granice Poznania” (Konferencja SHP, Kraków 2017),
  • „Longevity – a Blessing or a Curse? – Długowieczność – błogosławieństwo czy przekleństwo?” (10. Kongres SHP, Łódź 2016),
  • „Ethics in Science and Life – Etyka w nauce i życiu” (Konferencja SHP, Toruń 2015),
  • „A Secure World – Bezpieczny Świat” (9. Kongres SHP, Poznań 2013),
  • „Świat bez granic – nauka bez granic” (8. Kongres SHP, Toruń 2010),
  • „Transfer wiedzy i wzorców kultury w dobie globalizacji” (7. Kongres SHP, Warszawa 2007).

Kongres w swym zamyśle ma charakter interdyscyplinarny i poświęcony będzie różnorodnym aspektom rozwoju nauki i jego wpływu na otaczający nas świat. Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju nauki, nowych odkryć oraz wprowadzania innowacji i nowinek technicznych, które zmieniają znacząco nasze życie, a więc można i trzeba stawiać pytanie o ludzkie poznanie, postęp i jego konsekwencje. Nasz Kongres adresowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki – zarówno humanistów, przedstawicieli obszaru nauk technicznych, medycznych, społecznych, jak i przyrodników. Podczas Kongresu przeprowadzona będzie Sesja Młodych Badaczy. W trakcie Kongresu odbędzie się także Walne Zgromadzenie Członków Societas Humboldtiana Polonorum.

Materiały kongresu

SHP

Długowieczność – błogosławieństwo czy przekleństwo?

Aspekty: medyczny, technologiczny, kulturowy, socjoekonomiczny i prawny.

Łódź, 30.06-2.07.2016

Organizatorem Kongresu SHP jest Oddział Łódzki Towarzystwa, a problemem z jakim chce się Kongres zmierzyć, jest długowieczność.

Wszyscy chcielibyśmy zawsze być młodzi, zdrowi, szczęśliwi i bogaci. Jest to, niestety, tylko zbożne życzenie. Nie jesteśmy wyjątkowymi stworzeniami na Ziemi i, jak wszystko co żyje, podlegamy starzeniu. Z różnych powodów ludzie nie żyją długo. Długowieczność, jako taka, dotyczy wciąż bardzo małej, stanowczo za małej części populacji ludzkiej. Starzenie związane jest z pojawieniem się rozmaitych ograniczeń i schorzeń. Czy zatem długowieczność jest błogosławieństwem? Czy może raczej przekleństwem? Wiele bajek kończy się zdaniem "i żyli długo i szczęśliwie". Czy jest możliwy taki scenariusz?

10. Kongres Societas Humboldtiana Polonorum spróbuje wypunktować blaski i cienie sędziwego wieku. W 5 tematycznych sesjach, poświęconych aspektom: medycznemu, technologicznemu, kulturowemu, socjo-ekonomicznemu i prawnemu, pod przewodnictwem 20 zaproszonych wykładowców, światowej sławy specjalistów, głównie z Niemiec i Polski, będą uczestnicy zgłębiać problemy, jakie stają przed starzejącym się społeczeństwem.

Program i streszczenie Kongresu w formacie PDF

SHP

Międzynarodowy Kongres „Bezpieczny świat: zrozumienie, zaufanie, odpowiedzialność"

 

W dniach od 4 do 7 lipca 2013 roku odbył się w Poznaniu 9. Międzynarodowy Kongres „Bezpieczny świat: zrozumienie, zaufanie, odpowiedzialność". W programie Kongresu znalazły się między innymi cztery referaty plenarne na temat wyzwań stawianych bezpieczeństwu, do których odbyły się sesje panelowe. Odbyły się ponadto cztery dodatkowe referaty plenarne na inne tematy, do których również dopasowane zostały sesje panelowe. Na koniec czterodniowych spotkań, goście zaproszeni zostali na piknik.

SHP

Międzynarodowy Kongres „Świat bez granic- nauka bez granic”

W dniach od 27 do 30 czerwca 2010 roku odbył się w Toruniu 8. Międzynarodowy Kongres „Świat bez granic- nauka bez granic". Patronat honorowy nad Kongresem objął Marszałek Sejmu RP. W programie Kongresu znalazła się między innymi wizyta w Muzeum Piernika czy w Planetarium. Odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków SHP, podczas którego wybrano nowy Zarząd, a także przedstawiono sprawozdania z pracy Zarządu kadencji poprzedniej.

SHP

Międzynarodowy Kongres „Transfer wiedzy i wzorców kultury w dobie globalizacji”

W dniach od 21 do 24 czerwca odbył się w Warszawie 7. Międzynarodowy Kongres „Transfer wiedzy i wzorców kultury w dobie globalizacji". W Kongresie wzięło udział ponad 200 gości, w tym przedstawiciele Stowarzyszeń Soscietas z zagranicy, między innymi z Rosji, Słowacji czy z Ukrainy. Obrady Kongresu dotyczyły się w dwóch sekcjach: nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych. Miejsce miały również wykłady gościnne, między innymi dr Piotra Majewskiego. Goście odwiedzili ponadto dom urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz Pałac w Wilanowie.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.humboldt.konferencje.sggw.pl/

SHP

Międzynarodowy Kongres „Nauka i kultura dla Europy"

W dniach od 24 do 27 czerwca 2004 roku odbył się w Krakowie 6. Międzynarodowy Kongres „Nauka i kultura dla Europy". Rozpoczęcie Kongresu i przywitanie gości miało miejsce w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. W trakcie przywitania gości wręczone zostały Medale SHP Dr. Janetzke, Kol. Andrzejowi Jamiołkowskiemu oraz Kol. Bogdanowi Kosmowskiemu. W trakcie uroczystości wieczornych, referat wygłosił Profesor Jan Ostrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugi dzień Kongresu poświęcony był rozmowom na temat stosunków między kulturą a nauką oraz znaczenia kultury dla nauki. Ponadto, goście odwiedzili kopalnię soli w Wieliczce oraz zwiedzili Kraków.
Program Kongresu można pobrać tutaj

Międzynarodowy Kongres „Nauka i kształcenie w reformatorskim społeczeństwie, w czasie europejskiej integracji"

W dniach od 22 do 24 czerwca 2001 roku odbył się we Wrocławiu 5. Międzynarodowy Kongres „Nauka i kształcenie w reformatorskim społeczeństwie, w czasie europejskiej integracji". W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Brandenburgii, pracownicy uniwersyteccy uczelni znajdujących się w Polsce oraz w Niemczech, a także wielu naukowców. Fundacja im. Aleksandra von Humboldta reprezentowana była przez Sekretarza Generalnego Manfreda Ostena. Podczas Kongresu wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia, którym w roli Prezesa przewodzić miał Profesor dr hab. Tadeusz Trziszka.

Międzynarodowy Kongres „Nauka i ekonomia- zmienne stosunki i funkcja społeczna"

W dniach od 23 do 25 czerwca 1998 roku w Gdańsku odbył się 4. Międzynarodowy Kongres „Nauka i ekonomia- zmienne stosunki i funkcja społeczna". W programie Kongresu znalazły się między innymi referaty na temat stosunków między ekonomią a nauką oraz miejscu Polski i Niemiec w nowej Europie. Miejsce miały również dyskusje na temat ekologii, a także dotyczące wyzwań polskiej gospodarki w okresie transformacji. Goście zaproszeni zostali ponadto do wysłuchania koncertu scholii w Kościele św. Mikołaja, a także do zwiedzania Ratusza Staromiejskiego. Program konferencji można pobrać tutaj

SHP

Międzynarodowy Kongres „Nauka i społeczeństwo w dialogu"

W dniach od 21 do 24 września 1995 roku w Toruniu odbył się 3. Międzynarodowy Kongres „Nauka i społeczeństwo w dialogu". W programie Kongresu znalazły się między innymi dyskusje na następujące tematy: Transformacje w Europie Środkowej i Zachodniej, Społeczne następstwa nowoczesnej medycyny, Multimedialna Komunikacja oraz jej wpływ na społeczeństwo, a także Wielokulturowość i integracja europejska. Miejsce miało również wygłoszenie referatów, które dotyczyły między innymi stosunku pomiędzy nauką i polityką. Dla gości zaplanowane zostały ponadto wycieczki do Malborka, Gniezna czy Biskupina a także Torunia. Program konferencji można pobrać tutaj

SHP

Międzynarodowy Kongres „Polska- Niemcy-Europa. Potrzeby, możliwości i przykłady współpracy na polu naukowym”

 

W dniach od 19 do 21 września 1992 roku odbył się w Poznaniu 2. Międzynarodowy Kongres „Polska- Niemcy-Europa. Potrzeby, możliwości i przykłady współpracy na polu naukowym". W programie Kongresu znalazły się dwa wykłady plenarne, a także miejsce miały prace wielu grup roboczych, podczas których wygłoszone zostały prezentacje oraz odbywały się dyskusje. Ponadto, odbyło się również Walne Zgromadzenie Członków SHP.

Kongres zakończyła mowa Profesora dr hab. Waldemara Pfeiffera, której treść pobrać można tutaj

SHP

Międzynarodowy Kongres „Nauka w rozwoju- Perspektywy 2000”

 

W dniach 27 do 28 października 1989 roku w Poznaniu odbył się 1. Międzynarodowy Kongres „Nauka w rozwoju- Perspektywy 2000". W trakcie tego wydarzenia powołane do życia zostało Stowarzyszenie Humboldtczyków w Polsce (Societas Humboldtiana Polonorum). W Komitecie Założycielskim znalazły się następujące osoby: Profesor dr hab. Waldemar Pfeiffer w roli Przewodniczącego Komitetu, doc. dr hab. Andrzej J. Szwarc w roli Sekretarza oraz Członkowie Komitetu: Profesor dr hab. Andrzej Kijowski, Profesor dr hab. Wiesław Litewski, Profesor dr hab. Jan Pellar, Profesor dr hab. Michał Rozwadowski oraz doc. dr hab. Jan Godlewski. Towarzystwo zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu dnia 4. września 1989 roku do Rejestru Stowarzyszeń. W programie Kongresu odbyły się ponadto sesje plenarne oraz wygłoszone zostały referaty.

Mowa powitalna Kongresu wygłoszona została przez Profesora dr hab. Waldemara Pfeiffera. Jej treść można pobrać tutaj

SHP